Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę?

Nieprzyjemne zaskoczenie ostatniego dnia miesiąca?Szef niespodziewanie wręczył Ci wypowiedzenie? Zastanawiasz się, czynpostąpił słusznie?  Każdy pracownik powinien, chociaż w podstawowym zakresie, znać obowiązujące przepisy kodeksu pracy, aby wiedzieć, w jakiej sytuacji pracodawca może wypowiedzieć mu umowę o pracę. Przyjrzymy się zatem, sytuacjom, w którym może nastąpić wypowiedzenie umowy przez pracodawcę.

Jak pracodawca może rozwiązać umowę o pracę

Pracodawca informuje pracownika o rozwiązaniu umowy, składając mu do podpisu pisemne oświadczenie lub wysyłając je przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez niego adres do korespondencji. Od momentu odbioru przesyłki zaczyna biec okres ewentualnego wypowiedzenia. Dokument ten, w przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony, musi zawierać powód rozwiązania umowy i jego tryb. Będzie to ważne w przypadku zaskarżenia wypowiedzenia do sądu pracy.  Kolejne ważne elementy takiego oświadczenia to zawarcie danych takich jak:

  • miejscowość i datę
  • dane pracodawcy i pracownika
  • datę zawarcia umowy obowiązującej strony
  • przyczynę rozwiązania umowy o pracę (w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony)
  • oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem z określeniem terminu jego upływu
  • wymagane podpisy stron, w tym data odebrania dokumentu przez pracownika
  • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy

wypowiedzenie umowy

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Pracodawca może z nami zerwać umowę o pracę w trzech podstawowych formach. Pierwsza to rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, Długość tego okresu jest zależna od dotychczasowego stażu pracy pracownika. Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, to wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie. W przypadku zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy przysługuje wypowiedzenie jednomiesięczne. Natomiast w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest powyżej 3 lat, to przysługuje mu najdłuższe, trzymiesięczne wypowiedzenie.

Druga droga to rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Może ono nastąpić w konsekwencji ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych tj. złamanie tajemnicy zawodowej czy nieprzestrzeganie czasu pracy. Podobnie, gdy pracownik podczas trwania umowy popełni przestępstwo, które uniemożliwi mu dalsze zajmowanie stanowiska lub gdy pracownik straci konieczne uprawnienia np. prawo jazdy, a jest kierowcą autobusu. Pracodawca może też wypowiedzieć umowę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Może być stosowane w przypadku dłuższej niezdolności pracownika do pracy.

Przykładowo, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, a jego nieobecność trwa dłużej niż 3 miesiące. Jeśli chodzi o wachlarz przyczyn rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, to można wymienić między innymi nadużycie zaufania związane z określonym zachowaniem, dezorganizowanie pracy długotrwałą nieobecnością, prowadzenie konkurencyjne działalności wbrew zapisom umowy, likwidacja stanowiska praczy czy zmniejszenie stanu zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *