Jakie obowiązki BHP musi spełniać pracownik?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór zasad dotyczących wykonywania pracy i kształtowania jej warunków. Warto, aby każdy pracownik znał podstawowe obowiązki, jakie spełniać musi podczas przebywania w zakładzie pracy.

 

Znajomość przepisów BHP

Każdą osobę zatrudnioną obowiązuje znajomość podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten nakłada kodeks pracy w art.211. Poza posiadaniem wiedzy o obowiązujących przepisach należy brać udział w szkoleniach i instruktażu z tego zakresu, a nawet poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Ponadto należy wykonywać pracę w sposób zgodny z tymi przepisami oraz stosować się do poleceń przełożonych w tym zakresie.

Dodatkowo trzeba dbać o stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu. Wiąże się to również z zapewnieniem porządku i ładu w miejscu pracy. Co więcej, należy stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem. Kolejna powinność to poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom, zleconych i przeprowadzonych przez lekarza oraz stosowaniu się do jego zaleceń w tym obszarze.

buty bhp

Obowiązki pracownika w obszarze BHP

Jednym z głównych obowiązków, jakie nakłada na pracownika kodeks pracy, jest niezwłocznie zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Należy również ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.

Ponadto trzeba współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W gestii przełożonego lub inspektora BHP będzie przeprowadzenie wszelkich czynności formalnych zwianych ze zdarzeniem. Poza wskazane wyżej obowiązki obowiązywać mogą normy, które zawarte są w regulaminie pracy obowiązującym w danym zakładzie pracy.

Nawet jeśli są one uciążliwe dla pracownika, to nie może on ich samowolnie pomijać i ignorować. W takiej sytuacji pracodawca może wyciągnąć konsekwencje przewidziane w kodeksie pracy. Za nieprzestrzeganie podstawowych zasad BHP grożą następujące kary: upomnienie, nagana oraz kara pieniężna. Natomiast ciężkie naruszenie tych obowiązków stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pracodawca może przeprowadzić z pracownikami lub ich przedstawicielami, konsultacje w zakresie działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W szczególności, gdy dotyczą one zmian w organizacji pracy i w wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych. Konsultację dotyczyć mogą też oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku. Ponadto mogą być związane z tworzeni służby bhp i powierzania jej działań na tym polu.

Wyznaczone osoby mogą być odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy, a także wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Pracodawca lub osoby wyznaczone odpowiadają również za przydzielanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia ochronnego zgodnie z zapotrzebowaniem. Również organizowanie szkoleń pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy leży w gestii pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *