Co warto wiedzieć o umowie zlecenie?

Zatrudnianie pracowników na umowę zlecenie jest coraz bardziej popularną formą regulowania stosunku pracy. Wynika to z faktu, że umowa ta ma bardziej elastyczny charakter, a ewentualne składki na ubezpieczenie są dobrowolne.

Umowa zlecenie najważniejsze informacje

Zatrudnienie na umowę zlecenie znacząco różni się od zawierania umowy o pracę. W tym pierwszym przypadku przepisy regulujące taką umowę znajdują się w kodeksie cywilny, w przeciwieństwie do przepisów kodeksu pracy, który reguluje drug rodzaj wspomnianych umów. Umowę zlecenie zawiera się w celu wykonania określonego zlecenia. Jest to umowa starannego działania, gdzie zleceniobiorca ma zrealizować zadanie z zachowaniem należytej staranności. Za skutki swojej niedbałości odpowiada zleceniobiorca.

Może on zostać pociągnięty nawet do odpowiedzialności finansowej. Z drugiej strony istnieją zalety takiego uregulowania pracy. Na pracowniku nie leży obowiązek ścisłego określenia czasu pracy, co daje pewną niezależność. Można dowolnie decydować, kiedy zaczynami, a kiedy kończymy pracę.

umowa zlecenie

Umowa zlecenie – co warto o niej wiedzieć?

Umowa zlecenie ma też pewne cechy, które mogą wydawać się mało atrakcyjne z punktu widzenia pracownika. Brak jest na przykład ustawowego prawa do corocznego odpłatnego urlopu wypoczynkowego. Kolejna wada to możliwość wypowiedzenia jej z dnia na dzień, jeśli umowa tego inaczej nie precyzuje. Ponadto opłacanie składek ubezpieczania chorobowego jest dobrowolne.

Dlatego zleceniobiorca musi sam podjąć decyzję czy zależy mu na takiej formie ochrony w przypadku niedyspozycji zdrowotnej. Warto wspomnieć, że w przypadku osób, które ukończyły 26 lat, obowiązkowe jest opłacanie składek emerytalno-rentowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wynoszą one 19,52% od podstawy wymiaru składek.

Niestety po zakończeniu trwania umowy zlecenie zleceniodawca nie ma obowiązku wystawić świadectwa pracy. Dotyczy ono jedynie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i podlegających kodeksowy pracy. W przypadku, jeśli zależy Ci na udokumentowaniu stosunku pracy, możesz poprosić zleceniodawcę o wypisanie stosownego zaświadczenia.

 

Umowa zlecenie a regulacje prawne

Od 2017 roku polskie prawo reguluje wysokość minimalnej stawki godzinowej. W przypadku umowy zlecenia w 2021 roku zleceniodawca nie może zarobić mniej niż 18,30zł brutto za godzinę pracy. Wzrosła ona o 1,30 zł w stosunku do roku 2020. Ważną kwestią w przypadku zawierania umowy zlecenie jest zadbanie, by znalazły się w niej zapisy, regulujące pewne przywileje takie jest urlop płatny, czy ustalony okres wypowiedzenia. Warto pamiętać o takich szczegółach jak płatna przerwa od pracy. Z kwestii podstawowych, alby umowa była ważna i wiążąca powinna zawierać następujące elementy:

  • dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy,
  • opis obowiązków objętych zakresem umowy oraz wszelkie niezbędne wytyczne, co do ich wykonywania,
  • ustalone wynagrodzenie pracę,
  • datę rozpoczęcia i zakończenia umowy.

Tak skonstruowany dokument w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisuje każda ze stron.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *