Co powinna zawierać umowa o pracę?

Gdy znajdujemy wymarzoną pracę, koncentrujemy uwagę na nowym stanowisku, pensji i szkoleniu. Warto jednak pamiętać o formalnościach i niezbędnych elementach, jakie powinna zawierać poprawnie skonstruowana umowa o pracę. W poniższych akapitach znajdziesz najważniejsze informacje.

Umowa o pracę podstawowe informacje

Umowa o pracę jest zawierana między pracownikiem a pracodawcą i reguluje kwestie obowiązków, czas trwania i należne wynagrodzenie. Powinna być zawarte na piśmie i zawierać następujące elementy:

  • Strony, między którymi zawarta zostaje umowa
  • Rodzaj zawieranej umowy
  • Datę zawarcia umowy
  • Warunki pracy i płacy, w tym poszczególne składniki wynagrodzenia
  • rodzaj i miejsce wykonywania pracy
  • wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia

Wszystkie te kwestie muszą być zawarte w umowie, aby można było ją uznać za ważną. Podobnie wszelkie zmiany uzgodnione w czasie trwania stosunku pracy muszą być ustalane na piśmie.

uop

Rodzaje umowy o pracę

Rozróżniamy umowy o pracę ze względu na czas jej trwania. Można zawrzeć umowę na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. W celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika warto zawrzeć umowę na okres próbny. Warto wiedzieć, że nie może być on dłuższy niż trzy miesiące. Umowa o pracę na czas określony zawarta przez tego samego pracodawcę i pracownika nie może być zawarta na dłużej niż 33 miesiące. Ponadto tego rodzaju umowę można zawrzeć maksymalnie 3 razy.

Jeśli długość umów lub ich ilość będzie większa, niż ta określony w przepisach to traktuje się tą umowę jako zawartą na czas nieokreślony. Limit nie stosuje się w przypadku umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Taka umowa trwa przez cały okres usprawiedliwionej nieobecności lub przez czas wskazany w umowie. Ostatni rodzaj to umowa o pracę na czas nieokreślony. Ten typ umowy niesie ze sobą najwięcej uprawnień dla pracownika i zapewnia poczucie względnej stabilności.  Również pracodawca zyskuje możliwość budowania trwałej relacji ze swoim pracownikiem.

 

Założenia umowy o pracę

Umowa o pracę reguluje wzajemne obowiązki pracownika i pracodawcy. Zgodnie z przepisami pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy. Praca jest wykonywana pod wskazanym przez pracodawcę kierownictwem oraz w podanym miejscu i czasie. Natomiast pracodawca zobowiązuje się do wynagradzania pracownika.  Obu stronom przysługuje również prawo do rozwiązania umowy o pracę. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno zostać zawarte na piśmie.

Można rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia lub po upływie czasu, na który została zawarta. Szczegółowe warunki, zarówno zawarcia, jak i rozwiązania umowy regulują zapisy kodeksu pracy. W kwestiach spornych między pracodawcą a pracownikiem można skorzystać z mediacji, aby polubownie rozwiązać spór. W przeciwnym razie należy szukać rozstrzygnięcia w sądzie pracy. Należy jednak traktować to rozwiązanie, jako ostateczność, ponieważ najczęściej zamyka ono możliwość dalszej współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *