Wypowiedzenie czy odstąpienie od umowy?

W komentarzach często pytacie mnie o to, jak doprowadzić do wygaśnięcia wiążącej Was umowy. Celowo piszę w ten sposób, gdyż komentarze te mówią zarówno o rozwiązaniu, wypowiedzeniu jak i odstąpieniu od umowy – a także o zerwaniu umowy. Czy wszystkie te instytucje są tożsame czy też zachodzą pomiędzy nimi istotne różnice praktyczne? Zachęcam do czytania.

Czytaj dalej

Gotowość do wykonywania umowy zlecenia – czy należy się za to wynagrodzenie?

Wyobraź sobie, że jesteś zleceniobiorcą – a umowa zlecenia w dalszym ciągu trwa. Z jakichś powodów jednak współpraca się nie klei, zleceniodawca postanowił w ogóle nie zlecać Ci wykonywania żadnych czynności w ramach umowy. Albo inaczej – zleceniodawca znalazł pretekst, żeby umowę wypowiedzieć (więcej o wypowiadaniu takich umów – znajdziesz tu oraz tu), przy czym wypowiedzenie to było bezzasadne i tym samym bezskuteczne. Czy masz szansę skutecznie walczyć o należne wynagrodzenie w sytuacji, gdy faktycznie nie wykonujesz zlecenia, ale pozostajesz w gotowości do jego wykonania? Zapraszam do czytania!

Czytaj dalej

Umowne prawo odstąpienia od umowy – cz. II

W moim poprzednim wpisie (znajdziesz go tutaj) starałem się opisać w ogólnym zarysie, czym jest umowne prawo odstąpienia  oraz kiedy możemy je zastrzec. Dziś pragnę poświęcić cały wpis kluczowemu dla umownego prawa odstąpienia zagadnieniu, które bywa przyczynkiem do popełniania częstych błędów przez redagujących umowy handlowe – terminem końcowym wykonania prawa odstąpienia. Zapraszam do czytania!

Czytaj dalej

Umowne prawo odstąpienia od umowy – cz. I

Skutecznie zawarta umowa wiąże strony aż do jej ustania – tym truizmem chciałbym rozpocząć mój dzisiejszy wpis. Przyczyny ustania umowy są różne. Najczęstszym powodem jest po prostu…  wykonanie umowy w całości. W przypadku umów o charakterze ciągłym zawartych na czas oznaczony ustanie umowy jest skutkiem upływu określonego czasu. Prawo cywilne zna także i inne przyczyny ustania umów – takie jak wypowiedzenie czy odstąpienie od umowy. W dzisiejszym wpisie chciałbym zająć się drugim z tych przypadków – zachęcam do czytania!

Czytaj dalej

Który z małżonków nabywa udziały w spółce?

Kanwą dzisiejszego wpisu jest świeża uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016r. – odpowiadająca na budzące spore kontrowersje pytanie: czy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabyte w czasie trwania małżeństwa wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków czy też w skład majątku osobistego małżonka będącego wspólnikiem? Sąd Najwyższy udzielił w tym przedmiocie jednoznacznej odpowiedzi – zachęcam do czytania!

Czytaj dalej

Za co i do kiedy odpowiada poręczyciel?

Umowa poręczenia jest stosunkowo prostym oraz często wykorzystywanym w obrocie gospodarczym zabezpieczeniem wykonania umowy. Polega ono na tym, że poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Często jednak zabezpieczane wierzytelności dotyczą umów o charakterze ciągłym, mogących potencjalnie trwać kilka lat. Dopuszczalne jest także poręczenie za dług jeszcze nieistniejący. Za jaki dług odpowiada wtedy poręczyciel – gdzie, na osi czasu, leży punkt graniczny jego odpowiedzialności? Zagadnieniem tym zajął się ostatnio Sąd Najwyższy, podejmując w dniu 22 czerwca 2016r. uchwałę o sygnaturze akt III CZP 19/16.

Czytaj dalej

Jak przenieść umowę na inną osobę?

Dziś temat, który przewija się bezustannie w naszej codziennej rzeczywistości: jak przenieść już istniejącą umowę na inną osobę? Można oczywiście powiedzieć, że najłatwiej byłoby rozwiązać umowę istniejącą i zawrzeć nową, pomiędzy innymi osobami – często jednak strony chcą zachować ciągłość umowy. Co wtedy? Potocznie mówi się o „cesji umowy” na rzecz osoby trzeciej – jak się jednak przekonacie, cesja praw z umowy to tylko połowa tego, co musimy tak naprawdę zrobić… Zachęcam do czytania!

Czytaj dalej

Jak wpisać do umowy karę umowną?

Karę umowną traktujemy jako surogat odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Strony, zastrzegając karę umowną, unikają konieczności toczenia przed sądem sporu o wysokość i zapłatę odszkodowania – jej zastrzeżenie niweluje zatem niepewność, jaka zawsze towarzyszy procesom odszkodowawczym. W praktycznie każdej umowie możemy napotkać na kary umowne – jesteśmy więc przyzwyczajeni do ich obecności w tekstach wszelkiej maści porozumień. Często jednak czy to zastrzegamy, czy analizujemy już zastrzeżone kary zupełnie beznamiętnie – jedynie przez pryzmat ich wysokości. Czy jednak zawsze kara umowna jest zastrzeżona w sposób prawidłowy? Zachęcam do czytania!

Czytaj dalej

Rezygnacja złożona samemu sobie, czyli jak SN kształtuje rzeczywistość korporacyjną

W jednym z moich niedawnych wpisów zająłem się kontrowersyjną (ale trafną co do samej tezy) uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016r. Sama teza nie wyjaśniała nam wszystkiego – ukazało się jednak uzasadnienie uchwały, które rzuca nowe światło na omawiane zagadnienie. Co jednak ciekawsze, uzasadnienie uchwały przynosi nam, ukradkiem, całkiem nową tezę – czy jedyny członek zarządu może w ogóle zrezygnować z pełnienia funkcji, a jeśli tak – komu ma złożyć oświadczenie?

Czytaj dalej