Gotowość do wykonywania umowy zlecenia – czy należy się za to wynagrodzenie?

Wyobraź sobie, że jesteś zleceniobiorcą – a umowa zlecenia w dalszym ciągu trwa. Z jakichś powodów jednak współpraca się nie klei, zleceniodawca postanowił w ogóle nie zlecać Ci wykonywania żadnych czynności w ramach umowy. Albo inaczej – zleceniodawca znalazł pretekst, żeby umowę wypowiedzieć (więcej o wypowiadaniu takich umów – znajdziesz tu oraz tu), przy czym wypowiedzenie to było bezzasadne i tym samym bezskuteczne. Czy masz szansę skutecznie walczyć o należne wynagrodzenie w sytuacji, gdy faktycznie nie wykonujesz zlecenia, ale pozostajesz w gotowości do jego wykonania? Zapraszam do czytania!

Czytaj dalej

Wykonanie zastępcze uprawnia do otrzymania środków pieniężnych od dłużnika

Kanwą dzisiejszego wpisu stała się niesamowicie ważna uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016r., sygn. akt III CZP 106/15. Teza przedmiotowej uchwały brzmi: „​Wierzyciel, który w postępowaniu sądowym otrzymał upoważnienie do wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 480 § 1 k.c.), może – na podstawie art. 1049 § 1 zd. drugie k.p.c. – żądać przyznania mu przez sąd sumy potrzebnej do wykonania tej czynności”. Myśl z pozoru oczywista – skoro jesteśmy przez sąd upoważnieni do wykonania czynności na koszt dłużnika, to możemy żądać od sądu przyznania nam sumy potrzebnej do jej wykonania. Czy rzeczywiście było to wcześniej oczywiste?

Czytaj dalej

Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy – jedynie wtedy, gdy inwestor zna zakres swej odpowiedzialności

W dniu 17 lutego 2016r. zapadło bardzo ważna uchwała Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 108/15) – w kontekście przesłanek odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawcy robót budowlanych. W jakim zakresie inwestor musi poznać postanowienia umowy z podwykonawcą aby można było mu przypisać solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawcy? Czy wystarczy, że wie tylko, że taka umowa istnieje i wyraża na nią dorozumianą zgodę? Zapraszam do czytania!

Czytaj dalej

Uzasadnienie uchwały SN ws. klauzul abuzywnych

O ważnej dla przedsiębiorców uchwale Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015r. pisałem już w jednym z wcześniejszych postów. Wtedy znaliśmy jedynie dwie tezy przedmiotowej uchwały – dziś znamy już jej uzasadnienie. Jego treść pozwala rzucić trochę nowego światła na treść obu tez – dlatego też poświęcę jej uzasadnieniu cały dzisiejszy post. Zapraszam do czytania!

Czytaj dalej

Zarzut przedawnienia roszczenia a zachowanie dłużnika i wierzyciela

Instytucja przedawnienia roszczeń jest jednym z fundamentów prawa cywilnego. Wierzyciel, który nie dochodzi swojego roszczenia, nie może przez wieki „szachować” dłużnika możliwością pociągnięcia go do odpowiedzialności cywilnej. Bezczynność wierzyciela, trwająca przez odpowiedni okres czasu, prowadzić może do przedawnienia roszczenia. Czy na uznanie roszczenia za przedawnione wpływają jedynie okoliczności obiektywne, czy może wpływ na to ma także zachowanie stron stosunku cywilnoprawnego? Zachęcam do lektury dzisiejszego wpisu.

Czytaj dalej

40 Euro tytułem kosztów odzyskania należności od kontrahenta – bez konieczności ich wykazania!

O odsetkach za opóźnienie w zapłacie przekraczające 60 dni pisałem  w jednym z moich poprzednich wpisów. Przedsiębiorcy często nie są jednak świadomi tego, że na podstawie przepisów Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przysługuje im także inne roszczenie –  o równowartość sumy 40 Euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Czy wierzyciel musi wykazywać, że tytułem starań prowadzonych w celu odzyskania swojej należności poniósł wydatki o równowartości co najmniej 40 Euro? Zachęcam do czytania dzisiejszego wpisu.

Czytaj dalej

Odstąpienie od umowy w razie zwłoki dłużnika z zapłatą ceny a podzielność świadczeń

Wyobraźmy sobie taką sytuację: sprzedaliśmy komuś nieruchomość, ale ten ktoś nie zapłacił nam całości umówionej ceny. Wyznaczamy mu odpowiedni termin, aby uiścił resztę kwoty z zagrożeniem, że w razie jego bezskutecznego upływu odstąpimy od umowy. Kupujący nie płaci, odstępujemy od całej umowy. Czy jest to dopuszczalne? Kupujący zapłacił nam przecież pewną część ceny. Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 listopada 2015r. o sygn. akt III CZP 83/15.

Czytaj dalej

Taka sama, a jednak nie ta sama klauzula abuzywna – a więc pozywamy raz jeszcze!

W dniu 20 listopada 2015r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która ma za zasadnie rozwiać wątpliwości co do rozumienia tzw. rozszerzonej prawomocności wyroku uznającego postanowienie umowne za niedozwolone. Kanwą podjętej uchwały były znaczne rozbieżności w orzecznictwie, a tym samym – wzmożona niepewność prawa. O co chodziło? Ano o to, że zdaniem jednych uznanie klauzuli umownej o określonej treści stosowanej przez przedsiębiorcę X za abuzywną skutkuje tym, że taka sama (lub nawet podobna) klauzula stosowana przez przedsiębiorców Y czy Z także jest abuzywna – i nie trzeba na tę okoliczność wytaczać przeciwko nim odrębnego powództwa. Zdaniem innych, jest zupełnie przeciwnie: uznanie klauzuli za abuzywną wiąże jedynie w zakresie danego wzorca stosowanego przez danego przedsiębiorcę (nie wiąże innych przedsiębiorców). Co  orzekł Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale?

Czytaj dalej

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem ?!

Kanwą dzisiejszego krótkiego wpisu jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015r., III SZP 3/15, w której SN odmówił statusu konsumenta osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym.Czy słusznie? Z moją oceną poczekam do czasu wydania uzasadnienia przedmiotowej uchwały. Niemniej może oznaczać to poważne konsekwencje dla poszkodowanych w wypadkach samochodowych.

Czytaj dalej